ALGEMENE VOORWAARDEN AFB ADVOCATUUR

Opdrachtnemer

1. AFB Advocatuur is een eenmanszaak, gedreven door mr. A.F.B. Netters, opgericht naar Nederlands recht. De eenmanszaak is gevestigd te Vroomshoop en stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur, één en ander in de meest ruime zin van het woord.

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan AFB Advocatuur, mr. A.F.B. Netters of aan personen die in dienstbetrekking van AFB Advocatuur werkzaam zijn, gegeven opdrachten, inclusief aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door of namens AFB Advocatuur worden onderhouden.

4. Alle opdrachten worden uitgevoerd door AFB Advocatuur. In afwijking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1uit het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van AFB Advocatuur, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin degene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met de rechtsbetrekking bedoeld in artikel 2 en 3.

6. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Uitvoering opdracht

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door AFB Advocatuur uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

8. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden rust op AFB Advocatuur een inspanningsverplichting. Uitkomsten van procedures en/of advieswerkzaamheden worden nimmer gegarandeerd. AFB Advocatuur zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer, overeenkomstig de geldende regels van de Nederlandse Orde van Advocaten, in acht nemen.

9. AFB Advocatuur zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel nadrukkelijk schriftelijk is afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

a. de opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van AFB Advocatuur bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen AFB Advocatuur voor wie kennisneming van de gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht en/of het relatiebeheer.

b. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet en e-mail. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van de per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is. Communicatie per e-mail vindt hierdoor plaats voor risico van de opdrachtgever. AFB Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van overdracht van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, daaronder begrepen het niet of beschadigd ontvangen van e-mailberichten. Indien opdrachtgever gelet op het vorenstaande de communicatie per e-mail wenst uit te sluiten, behoudt AFB Advocatuur zich het recht voor om haar honorarium te verhogen met een vast percentage kantoorkosten.

10. AFB Advocatuur zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen, behoudens de inschakeling van een deurwaarder. AFB Advocatuur is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. AFB Advocatuur zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

11. De aansprakelijkheid van AFB Advocatuur voor schade als gevolg van tekortkomingen en/of wanprestatie door
deze derden is uitgesloten.

12. Ieder der partijen kan de opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium plus bijkomende kosten te voldoen, tot het moment van beëindiging van de werkzaamheden.

Honorarium

13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze door AFB Advocatuur van tijd tot tijd worden vastgesteld. Op verzoek wordt van de geldende tarieven opgave gedaan. De ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten (zoals bijvoorbeeld verzending per aangetekende post, reis- en verblijfkosten, verschotten zoals griffierechten, kosten uittreksels) worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
14. AFB Advocatuur zal geen door haar vast te stellen percentage van het honorarium (‘kantoorkosten) in rekening brengen ter dekking van de algemene kantoorkosten zoals kosten van telefoon, fax, e-mail en verzending per reguliere post, mits opdrachtgever instemt met communicatie zoveel als redelijkerwijs mogelijk per e-mail en/of fax. Indien de opdrachtgever nadrukkelijk wenst dat er per gewone post gecommuniceerd wordt, zal AFB Advocatuur wel een nader vast te stellen percentage van het honorarium in rekening brengen.
15. In principe factureert AFB Advocatuur maandelijks. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is AFB Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten die conform Rapport Voorwerk II 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 250,-. AFB Advocatuur kan bij gebreke van tijdige betaling de uitvoering van haar werkzaamheden voor opdrachtgever tevens zonder nadere ingebrekestelling opschorten nadat zij opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld.
16. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie schorten de betalingsverplichting niet op.

17. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor te verrichten werkzaamheden. AFB Advocatuur is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten wanneer het voorschot niet is voldaan.

Aansprakelijkheid

18. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AFB Advocatuur afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, eventueel vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico van AFB Advocatuur.

19. Indien en voor zover de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en tussen partijen vaststaat dat AFB Advocatuur aansprakelijk is voor eventuele schade, is de aansprakelijkheid van AFB Advocatuur beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het desbetreffende jaar als vergoeding voor de werkzaamheden van AFB Advocatuur aan AFB Advocatuur heeft betaald, met een maximum van € 10.000,-. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van AFB Advocatuur eveneens beperkt tot maximaal € 10.000,-.

20. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien AFB Advocatuur niet binnen een jaar nadat de betreffende werkzaamheden door AFB Advocatuur zijn verricht, van de aanspraak per aangetekende brief in kennis is gesteld.

Geschillen

21. Indien opdrachtgever een klacht over de dienstverlening van AFB Advocatuur heeft, dient hij deze binnen 12 maanden nadat de betreffende werkzaamheden zijn verricht schriftelijk bij AFB Advocatuur in te dienen.

22. Indien de klacht niet naar tevredenheid van opdrachtgever wordt opgelost, dient opdrachtgever binnen 12 maanden na de schriftelijke reactie van AFB Advocatuur zijn klacht aanhangig te maken bij:

a. indien opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in het kader van de uitoefening van zijn beroep/bedrijf, is en de klacht van onbepaalde waarde is of met een maximum van € 10.000,- bij de geschillencommissie advocatuur voor een bindend advies of bij de bevoegde Nederlandse rechter (zie slotartikel van deze algemene voorwaarden). Van een bindend advies kan alleen sprake zijn indien opdrachtgever het bedrag gelijk aan eventuele niet betaalde declaraties onder de geschillencommissie heeft gestort. Indien opdrachtgever aan deze laatste voorwaarde niet voldoet, dan is op de incasso van de openstaande bedragen arbitrage van toepassing.

b. Voor opdrachtgevers die niet onder a. vallen geldt dat geschillen van onbepaalde waarde of met een maximum tot € 10.000,- uitsluitend bij wijze van arbitrage kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie advocatuur.

23. De geschillencommissie behandelt de zaak volgens het reglement geschillencommissie advocatuur zoals dat op het moment van indienen van de klacht van toepassing is.

24. De geschillencommissie oordeelt met uitsluiting van de rechter. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie staat geen hoger beroep open.

25. Indien opdrachtgever bevoegd is te kiezen voor de Nederlandse rechter, of de geschillencommissie is niet bevoegd, dan is de rechtbank Almelo bij uitsluiting bevoegd.

Toepasselijk recht

26. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in deze algemene voorwaarden bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Almelo, met uitzondering van de hierboven onder 21 en verder genoemde situaties.

27. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.